Rychlý kontakt

Spoleèná advokátní kanceláø
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientù získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytnì nutném rozsahu a toliko za úèelem øádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými pøedpisy a zásadami na ochranu osobních údajù. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udìlujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s pøedpisy a zásadami o ochranì osobních údajù seznámeni a rozumíte jim. Vᚠsouhlas s uchováváním Vašich osobních údajù mùže být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotøebitelù
Dle zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je v pøípadì sporu advokáta a klienta klient oprávnìn podat návrh na mimosoudní øešení sporu Èeské advokátní komoøe, a to nejpozdìji do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je pøedmìtem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávnìných zájmù soudní cestou, není zahájením mimosoudního øešení spotøebitelského sporu dotèeno. Více informací naleznete na stránkách Èeské advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní zpùsob øešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Mediace

NOVINKA MEDIACE - moderní zpùsob mimosoudního øešení sporù

ZKUSTE UROVNAT SVÙJ SPOR MEDIACÍ
Je to rychlé, levné a diskrétní øešení. Nikdo neodchází jako poražený.

JUDr. Zemanová  je  zapsanou mediátorkou na seznamu mediatorù vedeném Èeskou advokátní komorou.

Mediace je moderní zpùsob øešení sporu dvou nebo více stran formou mimosoudním jednáním, vedeným jedním nebo dvìma mediátory, jako nestrannými subjekty, a to pøi zachování naprosté diskrétnosti o projednávané otázce. Výsledkem mediace je dohoda, kterou soud schválí v 30-ti denní lhùtì formou smíru a taková dohoda je potom vykonatelná.

Zahájení mediace u zapsaného mediátora staví bìh promlèecích a prekluzivních lhùt.

Mediace je založena na dobrovolnosti a dùvìøe. Vhodná je zejména pro pøípady, kdy si strany chtìjí i do budoucna uchovat možnost spolupráce. Uplatní se zejména v právu rodinném, pøi sporech mezi spoluvlastníky nemovitostí, pøi zamìstnaneckých sporech èi pøi sporech uvnitø managementu, mezi dodavateli a odbìrateli, atp.

Výhodou mediace je její rychlost, neformálnost a možnost šetøení èasu nákladù a nervù spojených s tradièním soudním sporem. Nikdo neodchází jako poražený, obì strany vždy dosáhnou pro sebe pøijatelného øešení.


Pøíklad mediaèní doložky:

Strany smlouvy se zavazují veškeré pøípadné spory, vzniklé z této smlouvy, øešit nejdøíve mimosoudním jednáním za úèasti zapsané mediátorky JUDr. Jany Zázvorkové nebo  JUDr. Vladany Zemanové, advokátek, se sídlem Svobodova 7, Praha 2 - Vyšehrad.