Rychlý kontakt

Spoleèná advokátní kanceláø
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientù získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytnì nutném rozsahu a toliko za úèelem øádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými pøedpisy a zásadami na ochranu osobních údajù. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udìlujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s pøedpisy a zásadami o ochranì osobních údajù seznámeni a rozumíte jim. Vᚠsouhlas s uchováváním Vašich osobních údajù mùže být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotøebitelù
Dle zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je v pøípadì sporu advokáta a klienta klient oprávnìn podat návrh na mimosoudní øešení sporu Èeské advokátní komoøe, a to nejpozdìji do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je pøedmìtem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávnìných zájmù soudní cestou, není zahájením mimosoudního øešení spotøebitelského sporu dotèeno. Více informací naleznete na stránkách Èeské advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní zpùsob øešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Odmìna za služby

Odmìna advokátù je vždy stanovena dohodou s klientem s ohledem na jeho potøeby a možnosti. Tato odmìna mùže být sjednána napøíklad jako:

  • èasová odmìna – podle vynaloženého èasu pøi poskytování právní služby
  • pevná odmìna – za vyøízení celé záležitosti bez ohledu na èasový rozsah služeb
  • paušální odmìna – za sjednané èasové období bez ohledu na rozsah služeb a na poèet úkonù
  • za úkon – podle poètu úkonù právní služby uèinìných advokátem
  • podle hodnoty vìci, která je pøedmìtem poskytované právní služby
  • podílová odmìna – podle výsledku sporu
  • kombinace dvou èi více výše uvedených zpùsobù


Není-li odmìna stanovena dohodou, øídí se výše odmìny advokátním tarifem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti è.177/1996 Sb. v platném znìní. K odmìnì je úètováno DPH.