Rychlý kontakt

Spoleèná advokátní kanceláø
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientù získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytnì nutném rozsahu a toliko za úèelem øádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými pøedpisy a zásadami na ochranu osobních údajù. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udìlujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s pøedpisy a zásadami o ochranì osobních údajù seznámeni a rozumíte jim. Vᚠsouhlas s uchováváním Vašich osobních údajù mùže být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotøebitelù
Dle zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je v pøípadì sporu advokáta a klienta klient oprávnìn podat návrh na mimosoudní øešení sporu Èeské advokátní komoøe, a to nejpozdìji do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je pøedmìtem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávnìných zájmù soudní cestou, není zahájením mimosoudního øešení spotøebitelského sporu dotèeno. Více informací naleznete na stránkách Èeské advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní zpùsob øešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Právní služby

Advokátní kanceláø poskytuje širokou škálu právních služeb v oblastech práva:

  • obèanského, dìdického, rodinného
  • obchodních
  • správního
  • trestního
  • nemovitostí (pøevody, zástavy, nájmy, atd)
  • nekalé soutìže, práva reklamního
  • potravinového (úzká specializace)
  • sepisujeme veškeré typy smluv
  • zastupujeme v soudních øízeních


Poskytujeme komplexní právní poradenství pro spoleènosti, podnikatele i obèany.

Spolupracujeme s notáøi, daòovými poradci a realitními kanceláøemi.

Advokátky, jsou souèasnì také zapsané mediátorky a jsou pøipraveny poskytnout diskrétní a rychlé øešení problémù èi sporù bez zbyteèných soudních výloh a stresu v neformálním prostøedí advokátní kanceláøe. Podrobnosti v sekci mediace.