Rychlý kontakt

Spoleèná advokátní kanceláø
Tel: +420 241 440 650
zeman@advokati-mediatori-praha.cz

GDPR
Osobní údaje našich klientù získáváme, zpracováváme a uchováváme pouze v nezbytnì nutném rozsahu a toliko za úèelem øádného poskytování služeb advokáta, vždy však v souladu s národními a evropskými pøedpisy a zásadami na ochranu osobních údajù. Tím, že nám svoje osobní údaje poskytujete, udìlujete souhlas s jejích zpracováním a uchováním a potvrzujete, že jste s pøedpisy a zásadami o ochranì osobních údajù seznámeni a rozumíte jim. Vᚠsouhlas s uchováváním Vašich osobních údajù mùže být kdykoliv odvolán.

Ochrana spotøebitelù
Dle zákona è. 634/1992 Sb., o ochranì spotøebitele, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je v pøípadì sporu advokáta a klienta klient oprávnìn podat návrh na mimosoudní øešení sporu Èeské advokátní komoøe, a to nejpozdìji do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je pøedmìtem sporu, u advokáta poprvé. Právo stran sporu, domáhat se ochrany svých práv a oprávnìných zájmù soudní cestou, není zahájením mimosoudního øešení spotøebitelského sporu dotèeno. Více informací naleznete na stránkách Èeské advokátní komory: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607.

Aktuální oznámení

UROVNEJTE VÁŠ SPOR MEDIACÍ!

Je to rychlý, levný a diskrétní zpùsob øešení. Nikdo neodchází jako poražený.

Vítejte v naší advokátní kanceláøi

Advokátní kanceláø Zeman Zemanová tvoøí samostatní advokáti s takøka 20-ti letou praxí v oboru práva obèanského, správního, obchodního i trestního a to:

JUDr. Aleš Zeman, advokát, ÈAK 2167
JUDr. Vladana Zemanová, advokátka a zapsaná mediátorka, ÈAK 7879

Právní služby poskytujeme klientùm osobnì. U nás má klient jistotu, že u soudu ho vždy bude zastupovat zkušený advokát.

Právní služby jsou poskytovány v rodinném prostøedí za pøijatelné a dostupné ceny.